Všetko, čo potrebuješ vedieť o Software Development Life Cycle | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť

Software Development Life Cycle (SDLC): Čo to je a prečo je dôležitý?

Alexandra Vaszily|22.12.2022

SDLC písmená na drevenom podklade

Software Development Life Cycle, alebo aj Životný cyklus vývoja softvéru, je proces jasnej definície cieľov a fáz budovania softvérového riešenia.

Tento proces je dôležitý pri vývoji nových aplikácií. Vývoj akéhokoľvek softvérového riešenia na mieru si však vyžaduje nielen silné technické zázemie, ale každý zákazník by mal byť informovaný o fázach vývoja, zmenách alebo aktualizácií softvérových komponentov. 

Musí tiež všetkému jasne rozumieť a zabezpečiť, aby vývoj softvéru smeroval tým správnym smerom. Komunikácia v tomto procese nie je o nič menej dôležitou súčasťou budovania softvéru ako voľba technológií. SDLC je veľkým pomocníkom pre produktových manažérov.

Prečo je SDLC dôležité?

Pred každým začiatkom vývoja musí tím vývojárov definovať hlavné úlohy a zoradiť ich do logickej postupnosti. SDLC pomáha usporiadať a zjednodušiť tento proces vďaka svojím jednoduchým fázam, ktoré obsahujú konkrétne úlohy. Hlavnou výhodou tohto procesu je, že:

 • cyklus poskytuje zákazníkom prehľad o vývoji;
 • sleduje všetky úlohy a termíny a ich plnenie;
 • pomáha držať sa vopred stanoveného rozpočtu;
 • pomáha dodržať všetky požiadavky zákazníkov.

SDLC je nevyhnutný a veľmi užitočný súbor pravidiel pomáhajúci úspešnému vyvinutiu softvéru, ktorý spĺňa všetky požiadavky zákazníkov a premieňa ich nápady na hotový produkt. Je to taktiež príručka pre technických členov vývojárskeho tímu. SDLC riadi každého, kto je do procesu vývoja zapojený, ukazuje jasný plán, ako dosiahnuť ciele a aké zdroje sú na to potrebné.

Životný cyklus vývoja softvéru pozostáva zo 6 hlavných etáp: 

1. etapa: Plánovanie a analýza

Prvá fáza SDLC zahŕňa dve časti: fázu plánovania, v ktorej sa zhromažďujú požiadavky od klienta alebo zainteresovaných strán, a fázu analýzy požiadaviek, v ktorej sa skúma realizovateľnosť vytvorenia produktu, potenciál príjmov, náklady na výrobu, potreby používateľov atď. 

Žiadny projekt nemôže začať a úspešne sa rozvíjať bez plánu. Na správne rozhodnutie, čo vytvoriť, čo nerobiť a čo vytvoriť ako prvé, môžete použiť rámec prioritizácie funkcií, ktorý zohľadňuje hodnotu softvéru/aktualizácie, náklady, čas potrebný na vytvorenie a ďalšie faktory. 

Plánovanie jasne pomáha hlavne definovať rozsah, ciele a účel nového systému, vypočítať náklady na jeho produkciu či stanoviť harmonogram projektu a vytvoriť projektový tím. Okrem toho táto fáza poukazuje na hlavné riziká a potenciálne problémy, ktoré sa môžu počas procesu vývoja softvéru vyskytnúť. Efektívna osnova a harmonogram tak pomôžu zachytiť problémy ešte skôr než negatívne ovplyvnia daný projekt.

Analýza táto fáza procesu vývoja softvéru je kľúčová. Je najdôležitejšou časťou, pretože tu sa zhromažďujú všetky informácie a obchodné požiadavky od klienta, aby sme sa na ne mohli pozrieť v širšom kontexte. Všetky obchodné potreby, požiadavky a nároky sa neskôr pretavia do úloh pre vývojárov. 

Po definovaní základných požiadaviek na softvérové riešenie špecialisti vytvoria plán potrebných funkcií, ktoré by mali byť implementované tak, aby splnili všetky klientove požiadavky. Výsledkom tejto fázy je špecifikácia alebo dokument, ktorý určuje a popisuje všetky softvérové požiadavky.

2. Návrh

Fáza návrhu je fázou, v ktorej pravdupovediac priložíte pero na papier. Pôvodný plán a vízia sa rozpracujú do základnej štruktúry softvéru vrátane návrhu systému, programovacieho jazyka, šablón, platformy na použitie a bezpečnostných opatrení aplikácie. V tejto fáze môžete tiež vytvoriť vývojový diagram, ako softvér reaguje na akcie používateľa.

Vo väčšine prípadov fáza návrhu zahŕňa vývoj prototypu. Vytvorením predprodukčnej verzie produktu môže dať tímu možnosť predstaviť si, ako bude produkt vyzerať, a vykonať zmeny bez toho, aby museli absolvovať náročné prepisovanie kódu.

Počas tejto fázy vývojári načrtnú aspekty:

 • Architektúra – praktiky, celkový dizajn a použitie akýchkoľvek šablón alebo štandardov.
 • Používateľské rozhranie – definuje spôsoby, akými zákazníci interagujú so softvérom a ako softvér reaguje na vstupy.
 • Platformy – definuje platformy, na ktorých bude softvér bežať, ako napríklad Apple, Android, verzia Windows, Linux alebo dokonca herné konzoly.
 • Programovanie – nielen programovací jazyk, ale aj metódy riešenia problémov a vykonávania úloh v aplikácii.
 • Zabezpečenie – definuje opatrenia prijaté na zabezpečenie aplikácie, môže zahŕňať aj šifrovanie prevádzky SSL, ochranu heslom a bezpečné ukladanie poverení používateľa.
 • Požiadavky na sieť. 
 • Databázy. 

Návrh je posledná fáza pred samotným začiatkom vývoja, kedy zákazníci vidia celú štruktúru a prototyp, teda prvú verziu softvéru. Táto prvá ukážka demonštruje základnú predstavu o tom, ako bude softvér fungovať a vyzerať. Tu zákazníci podávajú spätnú väzbu a vývojári ju používajú ešte na vylepšenie. Je oveľa lacnejšie zmeniť softvér v tejto fáze ako v produkčnej fáze, kedy je to komplikované a veľmi zdĺhavé.

3. Vývoj

V samotnej fáze vývoja vývojový tím mení špecifikácie produktu a obchodné požiadavky na kód, ktorý vytvára produkt. Táto fáza SDLC môže trvať pomerne dlho. Je dôležité mať stanovený časový plán a míľniky, aby vývojári softvéru pochopili očakávania a aby ste mohli sledovať pokrok v tejto fáze. 

V niektorých prípadoch sa môže fáza vývoja spojiť aj s fázou testovania, v ktorej sa vykonávajú určité testy, aby sa zabezpečilo, že sa nevyskytnú kritické chyby. Vďaka podrobnému plánovaniu je fáza programovania o niečo jednoduchšia. 

4. Testovanie

Predtým, ako sa softvérový produkt dostane do prevádzky, je dôležité, aby ho váš tím zabezpečenia kvality otestoval a uistil sa, že funguje správne a robí to, čo má. Proces testovania môže tiež pomôcť odstrániť všetky závažné problémy s používateľským prostredím a problémy so zabezpečením. 

V niektorých prípadoch sa testovanie softvéru môže vykonávať v simulovanom prostredí. Iné jednoduchšie testy sa dajú aj automatizovať. 

Typy testovania, ktoré treba v tejto fáze vykonať:

 • testovanie výkonu
 • funkčné testovanie
 • testovanie bezpečnosti
 • testovanie jednotiek
 • testovanie použiteľnosti

5. Nasadenie

Vo fáze nasadenia sa váš softvér doručí určenému používateľovi. Tento proces môžete automatizovať a naplánovať nasadenie v závislosti od typu. Nasadenie alebo implementácia hotového riešenia, kedy je softvér sprístupnený koncovým používateľom, je poslednou fázou vývoja. 

Implementačný proces sa taktiež riadi podľa plánu, ktorý vzniká už v úvodnej fáze projektu. Ak napríklad nasadzujete len aktualizáciu funkcií, môžete tak urobiť s malým počtom používateľov. 

Nasadenie nového softvéru však občas môže byť zložité. Jedným z príkladov je aktualizácia celopodnikovej databázy na novo-vyvinutú aplikáciu. Pretože databázu používa niekoľko ďalších systémov, integrácia podobnej aktualizácie môže vyžadovať viac času a úsilia ako obvykle.

6. Údržba

Etapa údržby je poslednou etapou SDLC, ak postupujete podľa vodopádovej štruktúry procesu vývoja softvéru. Odvetvie však smeruje k agilnejšiemu prístupu k vývoju softvéru, kde je údržba len etapou ďalšieho zlepšovania. 

Vo fáze údržby môžu používatelia nájsť chyby a omyly, ktoré boli prehliadnuté v predchádzajúcej fáze testovania. Tieto chyby je potrebné opraviť, aby sa zlepšil používateľský zážitok a udržanie používateľov. V niektorých prípadoch môžu viesť k návratu k prvej fáze životného cyklu vývoja softvéru. 

Fáza údržby zaručí, že váš nový softvér bude stále moderný a včas aktualizovaný. Umožní vám tiež pridávať nové funkcionality, aby ste boli vždy o krok vpred pred vašou konkurenciou.

Fázy SDLC sa môžu reštartovať aj pre všetky nové funkcie, ktoré budete chcieť pridať v ďalšej verzii/aktualizácii.

Na záver

Model SDLC má za cieľ analyzovať a zlepšiť proces tvorby nového softvéru. Vytvára škálovateľný pohľad na projekt, a to od každodenného kódovania, až po riadenie samotného harmonogramu. Pomáha kontrolovať zodpovednosti za všetky požadované funkcie v rôznych fázach projektu, ale hlavne triediť úlohy a kategorizovať. 

Každý krok v procese by sa mal vykonať opatrne a dôsledne, pretože iba tak môže proces viesť k úspešnému uvedeniu nového softvérového riešenia na trh. Fázy cyklu vývoja softvéru sa však líšia v závislosti od požiadaviek konkrétnej spoločnosti aj od odvetvia podnikania. SDLC je tak možné meniť alebo rozširovať podľa potrieb konkrétnych zákazníkov. 

Alexandra Vaszily

Marketing manager

Marketingová manažérka, ktorá sa s láskou stará o web a sociálne siete.

Čo je u nás nové?