Máte záujem o ISTQB certifikát? Všetko, čo potrebujete vedieť | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť

Máte záujem o ISTQB certifikát? Všetko, čo potrebujete vedieť

Alexandra Vaszily|12.09.2022

ISTQB certifikát pre testovanie softvéru získate ľahko. Pozrite si nášho sprievodcu

ISTQB je popredný svetový certifikačný systém v oblasti testovania softvéru. V roku 2021 ISTQB administroval viac ako 1,1 milióna skúšok a vydal viac ako 806-tisíc certifikátov vo viac ako 130 krajinách. Vďaka rozsiahlej sieti akreditovaných poskytovateľov školení, členských rád a poskytovateľov skúšok je ISQBT jednou z najväčších a najzavedenejších profesionálnych certifikačných schém na svete, ktorá je neutrálna voči dodávateľom.

porada programátorov

Termín ISTQB je v odvetví uznávaný ako de facto jazyk v oblasti testovania softvéru a spája profesionálov na celom svete. Systém certifikovaných testerov a portfólio certifikátov sa neustále vyvíjajú na základe poznatkov odborníkov a lídrov v odvetví z celého sveta, ako aj na základe prieskumov trhu a trendov.

ISTQB sa snaží zabezpečiť, aby systém a portfólio naďalej slúžili testovacej komunite tým, že:

 • zabezpečuje vysoko kvalitné výstupy;
 • neustále sa prispôsobuje, aby si systém zachoval relevantnosť tým, že poskytuje cielené hĺbkové vzdelávanie so špecializovanými certifikátmi;
 • poskytuje globálne dostupné komplexné portfólio;
 • sprístupňuje zdroje, ako sú sylaby, vzorové skúšky a slovník pojmov;
 • zohľadňuje platné medzinárodné normy a ich prípadné zosúladenie;
 • zachováva zameranie na testovanie softvéru a zároveň sa prispôsobuje meniacim sa charakteristikám kvality a zodpovednosti za úlohy;
 • zachováva v platnosti už získané certifikáty.

Prečo certifikát ISTQB?

 1. Vypracované vysokokvalitné učebné osnovy: Všetky sylaby sú vypracované a preskúmané poprednými odborníkmi na testovanie z akademickej obce a priemyslu.
 2. Celosvetové uznanie: Certifikáty sú celosvetovo uznávané vďaka dôslednému uplatňovaniu politík a postupov ISTQB členskými radami.
 3. Spoločný jazyk: ISTQB Glosár poskytuje spoločný slovník pre túto profesiu.
 4. Objektivita: Hodnotenie schopností testerov vykonáva nezávisle ISTQB a poskytuje objektívne overenie kompetencií.
 5. Podpora dodržiavania etického kódexu: Všetkým certifikovaným testerom ISTQB sa odporúča dodržiavať Etický kódex definovaný ISTQB.
 6. Verejná dostupnosť: ISTQB slovník a sylaby sú voľne dostupné na webovej stránke ISTQB a na webových stránkach členských rád v miestnych jazykoch.
 7. Otvorenosť: Materiály ISTQB sa vyvíjajú na dobrovoľnej báze a sú otvorené pre príspevky kohokoľvek, kto má záujem zapojiť sa do pracovných skupín ISTQB.
 8. Nezávislosť: Neziskový charakter ISTQB zaručuje, že obsah nie je obmedzený konkrétnymi metodikami alebo technológiami a môže čerpať z osvedčených postupov zo širokého spektra zdrojov.
 9. Neustále zlepšovanie: Sylaby a ďalšie dokumenty sa neustále zlepšujú, aby spĺňali potreby obchodných organizácií na celom svete a držali krok s vývojom profesie.
 10. Profesionálna pozícia: Certifikácia poskytuje výhody jednotlivcom aj organizáciám, pretože zaručuje, že odborníci na testovanie spĺňajú vysoké štandardy stanovené ISTQB.

Úrovne a moduly:

 • ISTQB Certifikovaný Tester, základná úroveň (CTFL)

Základná úroveň je zameraná na každého, kto sa podieľa na testovaní softvéru. To zahŕňa aj tých, od ktorých sa očakáva, že pôjdu na pokročilejšiu kvalifikáciu ako testeri, test analytici, test inžinieri, test konzultanti, test manažéri, UAT testeri a vývojári softvéru. Základná úroveň je rozdelená do troch častí a to Core, Agile a Specialist.

ISTQB Certifikovaný Tester základnej úrovne je vstupným modulom do ISTQB certifikačnej schémy a jeho úspešné absolvovanie je nutnou podmienkou v pokračovaní na ďalšie moduly a úrovne.

Jednotlivé moduly sú rozdelené do 3 skupín:

 • CORE základné moduly, ktoré sa špecializujú na konkrétny typ testovania alebo konkrétny prístup k dodávaniu softvéru (sekvenčné/agilné).
 • AGILE súbor modulov zameraných na agilný prístup k dodávaniu softvéru.
 • SPECIALIST špecializované moduly, ktoré pokrývajú konkrétnu tematickú oblasť testovania.

V úrovni CORE a AGILE sú podmoduly rozdelené do troch, resp. dvoch úrovní z hľadiska úrovne znalostí Advanced a Expert. V skupine SPECIALIST nenájdete pokročilé úrovne.

 • ISTQB Certifikovaný Tester, pokročilá úroveň (CTAL)

Certifikácie z pokročilej úrovne sú pre skúsených odborníkov z testovania a sú zamerané na preukázanie hlbokých znalosti z oblastí testovania a schopnosti vykonávať testovacie aktivity v praxi. Pokročilá úroveň úroveň je rozdelená do troch častí, a to Core, Agile a Specialist.

 • ISTQB Certifikovaný Tester, expertná úroveň (CTEL)

Expertný stupeň rozširuje znalosti a skúsenosti získané na pokročilej úrovni poskytovaním hĺbkových, prakticky orientovaných certifikácií pokrývajúcich rôzne oblasti testovania. Expertným stupňom ponúka ISTQB kariérny rast pre testerov s jasne definovanými biznis výsledkami. Expertná úroveň má aktuálne dostupnú len Core časť.

Všeobecne platí, že podmienkou toho, aby ste sa vôbec mohli zúčastniť na skúške, je (okrem zaplatenia poplatku) úspešné absolvovanie skúšky najnižšej úrovne.

Čo to znamená?

Pre všetky skúšky (vrátane skúšky Agile Tester na základnej úrovni) je nevyhnutnou podmienkou vlastníctvo certifikátu CTFL (Certified Testing Level Field).

V prípade skúšok na vyššej úrovni sa vyžaduje certifikát základnej úrovne pre daný modul (napr. certifikát CTFL pre skúšku Certified Advanced Level Tester - Test Analyst).

Pre skúšky na úrovni experta je nevyhnutnou podmienkou certifikát úrovne pokročilý.

Čo vlastne získate s certifikáciou ISTQB ako zamestnanec?


Systematický prístup k rozširovaniu Vašich vedomostí

Jednotlivé moduly certifikačného systému sú zvyčajne dobre štruktúrované a vhodne kombinujú témy, ktoré by mal záujemca o danú problematiku študovať.

Externý bič, ktorý núti zamestnanca naučiť sa nové veci

Certifikačná skúška vás núti preštudovať tému do určitého dátumu (bez výhovoriek). Často ide o témy, ktoré presahujú súčasnú prevádzkovú potrebu". Táto širšia perspektíva sa mi v živote mnohokrát hodila.

Lepšie postavenie na trhu práce

Dnes už nie je výnimkou, že vlastníctvo" príslušného odborného osvedčenia je podmienkou pre výkon určitých pracovných pozícií. Ak to nie je požiadavka, určite to bude výhoda voči inak porovnateľným konkurentom", ktorí nemôžu preukázať svoje znalosti uznávaným certifikátom. V oblasti testovania je certifikát ISTQB medzinárodne uznávaným dokladom o požadovanej úrovni znalostí. Tento certifikát znamená prestíž, a v prípade dvoch záujemcov o testerskú pozíciu bude skôr uprednostnený firmou ten s certifikátom ISTQB.

Vyššia úroveň uznania

Zloženie skúšky pre vyššie úrovne znalostí (Advanced a Expert v systéme ISTQB) nie je jednoduché. Ak máte takýto certifikát, určite si získate rešpekt v odbornej komunite.

Doklad o schopnosti porozumieť odbornému textu v anglickom jazyku

Pri mnohých certifikačných skúškach (najmä na pokročilejších úrovniach) sú študijné materiály a samotná skúška k dispozícii len v angličtine (alebo v iných svetových" jazykoch). Pri skúške je často rozhodujúce bezchybné pochopenie textu otázky. Okrem odborných vedomostí teda vlastníctvo certifikátu dokazuje schopnosť dobre porozumieť odbornému cudzojazyčnému textu.

Relatívne nízka cena a celosvetová platnosť

V mnohých certifikačných systémoch nie je certifikačná skúška podmienená absolvovaním kurzu. Poslucháč sa na ňu môže pripraviť samoštúdiom. Ceny sú potom primerané, zvyčajne sa pohybujú medzi 100-200 €.

Zľavy na konferencie zaradené do siete konferencií ISTQB

Tento bod je čerešničkou na torte a vzťahuje sa výlučne na certifikáty ISTQB. Pod hlavičkou ISTQB Conference Network sa každoročne koná niekoľko viacdňových odborných konferencií po celom svete. Na väčšine z nich prednášajú renomovaní odborníci z rôznych oblastí testovania softvéru. Držitelia akéhokoľvek certifikátu ISTQB majú zvyčajne zľavu 10-20 %.

Certifikácia ISTQB pre zamestnávateľov všeobecne

Zaručenie spoločného jazyka pre všetky tímy 

V systémoch certifikácie na základnej úrovni (či už ide o ISTQB tester alebo PRINCE2 designer) je jedným z najdôležitejších prínosov zavedenie spoločnej terminológie. Nie je nič lepšie, ako keď všetci v tíme jasne vedia, čo majú rozumieť pod pojmom plán testov alebo testovací prípad.

Zvýšenie kvality testovania v organizácii 

Učebné osnovy pre čiastkové moduly sa nevytvárajú od začiatku. Na ich tvorbe sa podieľajú desiatky odborníkov, ktorí do nich premietajú svoje poznatky a skúsenosti z praxe. Certifikovaní zamestnanci potom môžu tieto znalosti preniesť do fungovania vašej organizácie.

Umožňujú vám zúčastniť sa na určitých výberových konaniach

Najmä vo vládnom sektore som sa často stretávame so súťažnými podkladmi, ktoré priamo požadujú, aby kľúčové funkcie v tíme dodávateľa (napr. vedúci testovania alebo projektový manažér) zastávali držitelia príslušného certifikátu.

Pomáhajú pri nábore 

Samozrejme, odborný certifikát automaticky nezaručuje, že jeho držiteľ bude schopným členom tímu. Určite však svedčí o tom, že držiteľ venoval predmetu určitý čas a dokázal sa na skúšku pripraviť. Tieto informácie môžu byť užitočné aj pri náborovom procese.

Ako získať certifikát ISTQB

Cez vášho zamestnávateľa

Častokrát firma zabezpečí bezplatné školenie certifikovaným školiteľom pre vybraných testerov. Išlo skôr o služobne starších a schopnejších testerov, kde sa z pohľadu firmy táto investícia mala „oplatiť". Služobne starší tester znamená, že je lojálny k firme a nehrozí, že by dal v krátkom čase výpoveď. Pre firmu je to prestíž, že zákazníkom môže prezentovať, že má testerov, ktorí vlastnia certifikát ISTQB.

Na vlastné náklady

Na webe je množstvo poskytovateľov certifikátu ISTQB, treba si však vybrať overenú firmu a porovnať si ceny, aby ste zbytočne nezaplatili viac.

Výber firmy, ktorá tento certifikát ponúka ako benefit

Množstvo firiem ponúka tento certifikát ako firemný benefit pre testerov.


Pohľad nášho developera

ISTQB je zamerané hlavne na znalosť terminológie v oblasti testovania a vývoja softvéru. Došlo k dohode zjednotenia terminológie tak, aby testeri na celom svete rozumeli, keď sa použijú špecifické pojmy (napr. Smoke testy, Regresné testy, Funkčné testy, Unit testy, Integračné testy a pod.). To, že im tester (a aj ostatní členovia tímu) rozumie, zefektívňuje komunikáciu a kráti čas, čo je v súčasných trendoch agilného spôsobu riadenia vývoja softvéru veľmi drahá komodita.

Nedorozumenia často spôsobujú to, že niekto začne robiť niečo iné ako to, čo od neho niekto iný očakával, a potom sa to musí znovu opraviť tak, aby sa požiadavky zapracovali správne. Znalosť správnej terminológie potom umožňuje testerom reportovať výsledky testovania tak, že sú zrozumiteľné ostatným členom tímu. Napr. keď sa na rannej porade stand up-e" povie, že som vykonal Smoke testy", každý vie, že išlo o jednoduché rýchle testy testujúce len základnú funkcionalitu aplikácie a nie o vyčerpávajúce testovanie do hĺbky funkcionality s použitím viacerých testovacích prístupov skrz celé spektrum funkcionality aplikácie.

Na druhej strane to, že má tester ISTQB certifikát, nie je zárukou toho, že bude prínosom pre tím. Je to pomôcka, ale sama o sebe nerobí z testera dobrého testera. Navyše, aj medzi developermi, product owner-mi, architektmi a manažérmi sú ľudia, ktorí terminológiu preberanú v ISTQB dobre neovládajú alebo si význam niektorých pojmov zamieňajú. Vtedy treba komunikovať navyše, aby nedošlo k nedorozumeniu.

Alexandra Vaszily

Marketing manager

Marketingová manažérka, ktorá sa s láskou stará o web a sociálne siete.

Čo je u nás nové?