Čo je work breakdown structure - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Work Breakdown Structure

Work Breakdown Structure

Work Breakdown Structure (WBS) je hierarchická dekompozícia projektu na jednotlivé pracovné balíky (work packages), čím sa rozdelenie projektu na menšie, riaditeľné a zrozumiteľné časti. WBS je kľúčovým nástrojom projektového manažmentu a pomáha efektívne organizovať, plánovať a riadiť projekty.

Hlavným cieľom WBS je rozdelenie komplexného projektu na hierarchickú štruktúru prác, čo umožňuje lepšie pochopenie rozsahu projektu a jeho jednotlivých častí. Každá úroveň hierarchie WBS reprezentuje inú úroveň detailovania a rozkladu projektu. Na najnižšej úrovni sú definované jednotlivé pracovné balíky, ktoré sú samostatné a riaditeľné úlohy.

Výhody použitia WBS zahŕňajú:

Jasné rozdelenie projektu:

WBS poskytuje štruktúru a jasnosť v tom, čo je potrebné dosiahnuť v rámci projektu. Pomáha identifikovať a rozdeliť práce na konkrétne úlohy, čo uľahčuje riadenie a sledovanie pokroku.

Jednoduchšia plánovanie a riadenie:

WBS umožňuje projektovým manažérom a tímovým členom lepšie plánovať a riadiť projekty. Pomáha priradiť zodpovednosť pre jednotlivé úlohy, stanoviť termíny a určiť závislosti medzi nimi.

Sledovanie pokroku:

WBS umožňuje sledovať pokrok projektu na základe splnenia jednotlivých úloh a pracovných balíkov. Pomáha identifikovať oneskorenia, odchýlky od plánu a zabezpečuje transparentnosť v rámci tímu.

Výkonnosť a zodpovednosť:

WBS priradzuje jednotlivým pracovným balíkom zodpovednosť a umožňuje monitorovať výkonnosť jednotlivcov a tímov. Každý pracovný balík môže byť priradený k zodpovednému členovi tímu, čo zabezpečuje jasnú zodpovednosť.

Komunikácia a spolupráca:

WBS slúži ako spoločný rámec pre komunikáciu a spoluprácu medzi členmi tímu a zainteresovanými stranami. Poskytuje štruktúrovaný prehľad o projekte a jeho častiach, čo zlepšuje porozumenie a koordináciu.


Vytvorenie WBS vyžaduje identifikáciu všetkých hlavných úloh a pracovných balíkov v rámci projektu a ich usporiadanie do hierarchie. Každý pracovný balík by mal byť dostatočne špecifikovaný, aby jeho rozsah a výsledky boli jasné a zrozumiteľné.

Celkovo je WBS dôležitým nástrojom pre riadenie a organizáciu projektov. Pomáha vytvárať prehľad a štruktúru v komplexných projektoch a zlepšuje riadenie, plánovanie a sledovanie pokroku.