Čo je sprint review - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Sprint review

Sprint review

Sprint Review je udalosť, ktorá sa koná na konci každého iteratívneho vývojového cyklu (sprintu) v rámci metodiky Scrum.

Cieľom sprintovej revízie je zhodnotiť a preskúmať dokončenú prácu tímu a poskytnúť spätnú väzbu zainteresovaným stranám.

Sprint Review je príležitosťou pre tímy Scrum na prezentáciu a demonštráciu vyvinutého softvéru alebo funkčnosti zákazníkom, stakeholders a ostatným členom tímu. Počas sprintovej revízie sa zvyčajne predstavuje aj pokrok dosiahnutý v rámci daného sprintu.

Hlavné body, ktoré sa zvyčajne preberajú počas sprintovej revízie, sú:

  1. Prezentácia dokončených položiek: Tím prezentuje všetky položky, ktoré boli dokončené počas sprintu. Ide o funkcionality, ktoré boli implementované a sú pripravené na použitie alebo testovanie.
  2. Demonštrácia funkčnosti: Tím ukazuje, ako vyvinutý softvér alebo funkčnosť funguje v praxi. Týmto spôsobom si zákazník alebo stakeholders môžu overiť, či vytvorené riešenie spĺňa ich požiadavky a očakávania.
  3. Spätná väzba a diskusia: Zákazníci, stakeholders a ostatní členovia tímu majú možnosť poskytnúť spätnú väzbu a položiť otázky týkajúce sa prezentovanej funkcionality. Diskusia môže sa týkať aj budúcich krokov, prioritizácie alebo ďalších zmien.
  4. Aktualizácia produktového backlogu: Počas sprintovej revízie môže dôjsť k aktualizácii produktového backlogu na základe získanej spätnej väzby a nových požiadaviek.

Hlavné výhody sprint review sú:

  1. Spätná väzba a zapojenie zákazníka: Sprint Review poskytuje príležitosť na prezentáciu vyvinutého softvéru alebo funkčnosti zákazníkom a ostatným zainteresovaným stranám. Týmto spôsobom získavajú možnosť poskytnúť spätnú väzbu a pripomienky, ktoré môžu viesť k ďalším zlepšeniam a prispievajú k lepšiemu porozumeniu a dosiahnutiu ich požiadaviek.
  2. Transparentnosť a prehľad: Sprint Review je miestom, kde sa prezentuje dosiahnutý pokrok tímu. To poskytuje jasný prehľad o tom, čo bolo dosiahnuté počas sprintu a aké funkcionality sú pripravené na nasadenie. Transparentnosť podporuje dôveru a umožňuje všetkým zainteresovaným stranám mať aktuálny obraz o stave projektu.
  3. Prispievanie k učeniu sa a zlepšovaniu: Sprint Review ponúka možnosť diskutovať o dosiahnutom pokroku, spätnej väzbe a budúcich krokoch. Tím môže analyzovať, čo fungovalo dobre a čo môže byť vylepšené. Týmto spôsobom sa podporuje kultúra učenia sa a zlepšovania, čo môže viesť k neustálemu zdokonaľovaniu vývojového procesu a dosahovaniu lepších výsledkov.
  4. Prioritizácia a aktualizácia produktového backlogu: Spätná väzba od zákazníka a diskusie počas sprintovej revízie môžu viesť k aktualizácii a priorizácii položiek v produktovom backlogu. Tým sa zabezpečuje, že najdôležitejšie funkcionality sú zahrnuté do ďalších sprintov a projekt sa riadi podľa aktuálnych požiadaviek a priorít.
  5. Angažovanie tímu: Sprint Review je príležitosťou, kde sa tímy môžu pochváliť svojou prácou a vidieť výsledky svojho úsilia. To môže posilniť motiváciu a zvýšiť angažovanosť tímu pri dosahovaní cieľov a dodávaní hodnoty pre zákazníka.

Všetky tieto výhody prispievajú k zlepšeniu komunikácie, porozumeniu a spolupráci medzi tímom, zákazníkom a ostatnými zainteresovanými stranami. Sprint Review je dôležitou súčasťou agilných procesov, pretože umožňuje zákazníkom a ostatným zainteresovaným stranám aktívne sa zapojiť do vývojového procesu a získať reálny obraz o dosiahnutom pokroku a funkcionalite. Pomáha tiež pri nastavení priorít pre nasledujúci sprint a prispieva k zlepšovaniu kvality a uspokojovaniu potrieb zákazníkov.