Čo je sotware development cycle - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Software development cycle

Software development cycle

Software Development Life Cycle, alebo aj Životný cyklus vývoja softvéru, je proces jasnej definície cieľov a fáz budovania softvérového riešenia.

Tento proces je dôležitý pri vývoji nových aplikácií. Vývoj akéhokoľvek softvérového riešenia na mieru si však vyžaduje nielen silné technické zázemie, ale každý zákazník by mal byť informovaný o fázach vývoja, zmenách alebo aktualizácií softvérových komponentov. 

Musí tiež všetkému jasne rozumieť a zabezpečiť, aby vývoj softvéru smeroval tým správnym smerom. Komunikácia v tomto procese nie je o nič menej dôležitou súčasťou budovania softvéru ako voľba technológií. SDLC je veľkým pomocníkom pre produktových manažérov.

Prečo je SDLC dôležité?

Pred každým začiatkom vývoja musí tím vývojárov definovať hlavné úlohy a zoradiť ich do logickej postupnosti. SDLC pomáha usporiadať a zjednodušiť tento proces vďaka svojím jednoduchým fázam, ktoré obsahujú konkrétne úlohy. Hlavnou výhodou tohto procesu je, že:

  • cyklus poskytuje zákazníkom prehľad o vývoji;
  • sleduje všetky úlohy a termíny a ich plnenie;
  • pomáha držať sa vopred stanoveného rozpočtu;
  • pomáha dodržať všetky požiadavky zákazníkov.

SDLC je nevyhnutný a veľmi užitočný súbor pravidiel pomáhajúci úspešnému vyvinutiu softvéru, ktorý spĺňa všetky požiadavky zákazníkov a premieňa ich nápady na hotový produkt. Je to taktiež príručka pre technických členov vývojárskeho tímu. SDLC riadi každého, kto je do procesu vývoja zapojený, ukazuje jasný plán, ako dosiahnuť ciele a aké zdroje sú na to potrebné.

Životný cyklus vývoja softvéru pozostáva zo 6 hlavných etáp: 

1. Plánovanie a analýza

Prvá fáza SDLC zahŕňa dve časti: fázu plánovania, v ktorej sa zhromažďujú požiadavky od klienta alebo zainteresovaných strán, a fázu analýzy požiadaviek, v ktorej sa skúma realizovateľnosť vytvorenia produktu, potenciál príjmov, náklady na výrobu, potreby používateľov atď. 

2. Návrh

Fáza návrhu je fázou, v ktorej pravdupovediac priložíte pero na papier. Pôvodný plán a vízia sa rozpracujú do základnej štruktúry softvéru vrátane návrhu systému, programovacieho jazyka, šablón, platformy na použitie a bezpečnostných opatrení aplikácie. V tejto fáze môžete tiež vytvoriť vývojový diagram, ako softvér reaguje na akcie používateľa.

3. Vývoj

V samotnej fáze vývoja vývojový tím mení špecifikácie produktu a obchodné požiadavky na kód, ktorý vytvára produkt. Táto fáza SDLC môže trvať pomerne dlho. Je dôležité mať stanovený časový plán a míľniky, aby vývojári softvéru pochopili očakávania a aby ste mohli sledovať pokrok v tejto fáze. 

4. Testovanie

Predtým, ako sa softvérový produkt dostane do prevádzky, je dôležité, aby ho váš tím zabezpečenia kvality otestoval a uistil sa, že funguje správne a robí to, čo má. Proces testovania môže tiež pomôcť odstrániť všetky závažné problémy s používateľským prostredím a problémy so zabezpečením. 

5. Nasadenie

Vo fáze nasadenia sa váš softvér doručí určenému používateľovi. Tento proces môžete automatizovať a naplánovať nasadenie v závislosti od typu. Nasadenie alebo implementácia hotového riešenia, kedy je softvér sprístupnený koncovým používateľom, je poslednou fázou vývoja. 

Implementačný proces sa taktiež riadi podľa plánu, ktorý vzniká už v úvodnej fáze projektu. Ak napríklad nasadzujete len aktualizáciu funkcií, môžete tak urobiť s malým počtom používateľov. 

6. Údržba

Etapa údržby je poslednou etapou SDLC, ak postupujete podľa vodopádovej štruktúry procesu vývoja softvéru. Odvetvie však smeruje k agilnejšiemu prístupu k vývoju softvéru, kde je údržba len etapou ďalšieho zlepšovania. 

Vo fáze údržby môžu používatelia nájsť chyby a omyly, ktoré boli prehliadnuté v predchádzajúcej fáze testovania. Tieto chyby je potrebné opraviť, aby sa zlepšil používateľský zážitok a udržanie používateľov.