Čo je risk managment - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Risk managment

Risk managment

Risk management v IT sa zameriava na identifikáciu, hodnotenie a riadenie rizík spojených s informačnými technológiami a IT projektmi.

Jeho cieľom je minimalizovať negatívne dopady rizík na bezpečnosť, dostupnosť, spoľahlivosť a výkonnosť IT systémov a infraštruktúry.

Risk management zahŕňa nasledujúce kroky:

 1. Identifikácia rizík: Tím pre risk management zhromažďuje informácie o možných rizikách v rámci IT prostredia. To môže zahŕňať identifikáciu bezpečnostných hrozieb, technických zraniteľností, prírodných katastrof, straty údajov, legislatívnych rizík a ďalších faktorov, ktoré by mohli mať negatívny vplyv.
 2. Hodnotenie rizík: Identifikované riziká sú hodnotené na základe ich pravdepodobnosti výskytu a vážnosti ich dôsledkov. Používajú sa rôzne metódy a nástroje, ako napríklad matice rizík, ktoré umožňujú priradiť rizikám príslušné hodnoty a prioritizovať ich.
 3. Plánovanie a implementácia opatrení na riadenie rizík: Na základe hodnotenia rizík sa vypracováva plán na riadenie rizík. Tento plán obsahuje opatrenia, ktoré majú minimalizovať alebo eliminovať identifikované riziká. Patrí sem napríklad vytvorenie bezpečnostných politík, implementácia technických kontrol, pravidelné zálohovanie údajov, plán obnovy po katastrofe a podobne.
 4. Monitorovanie a kontrola rizík: Riziká sa sledujú a monitorujú, aby sa zabezpečilo, že implementované opatrenia sú účinné a adekvátne. Pravidelné audity a kontroly sa vykonávajú na identifikáciu nových rizík a posúdenie účinnosti existujúcich opatrení.
 5. Reakcia na riziká: V prípade, že sa riziká prejavia, vykonávajú sa plánované postupy a opatrenia na minimalizáciu ich dopadu. To môže zahŕňať výstrahy, rýchlu reakciu tímu na incidenty, obnovu zálohovaných údajov, nadviazanie na plán obnovy po katastrofe a ďalšie kroky na minimalizáciu straty a obnovu normálneho stavu.

Niekoľko výhod pre organizácie:

 1. Identifikácia a prevencia rizík: Proaktívne identifikovanie rizík umožňuje organizácii predchádzať potenciálnym problémom a predchádzať im. Identifikácia rizík umožňuje organizácii zamerať sa na kľúčové oblasti, kde je potrebné prijať opatrenia na minimalizáciu rizík.
 2. Zvýšená odolnosť a prispôsobivosť: Implementácia risk managementu pomáha organizácii zvýšiť svoju odolnosť voči neočakávaným udalostiam a neistotám. Organizácia je schopná prispôsobiť sa a reagovať na riziká efektívnym spôsobom a minimalizovať ich negatívne dôsledky.
 3. Zlepšené rozhodovanie: Risk management poskytuje organizácii lepšiu základňu pre rozhodovanie. Vďaka identifikácii rizík a ich hodnoteniu je možné lepšie porozumieť dôsledkom a pravdepodobnosti výskytu rizík. To umožňuje organizácii prijímať informované rozhodnutia a optimalizovať využívanie zdrojov.
 4. Zníženie straty a nákladov: Včasná identifikácia a riadenie rizík pomáha minimalizovať straty a náklady spojené s výskytom problémov. Implementácia vhodných opatrení na riadenie rizík môže zabezpečiť, že organizácia je pripravená na rôzne scenáre a vie sa s nimi efektívne vysporiadať.
 5. Zlepšená bezpečnosť a ochrana: Risk management umožňuje organizácii zvýšiť svoju bezpečnosť a ochranu pred hrozbami. Identifikácia bezpečnostných rizík a implementácia bezpečnostných opatrení umožňuje minimalizovať pravdepodobnosť výskytu bezpečnostných incidentov a chrániť dôležité informácie a aktíva organizácie.
 6. Zvýšená dôvera zákazníkov a partnerov: Organizácia, ktorá má dobre fungujúci risk management, vyžaruje väčšiu dôveru voči zákazníkom a partnerom. Schopnosť riadiť riziká a minimalizovať ich dopad vytvára dôveru v schopnosť organizácie efektívne riadiť projekty a poskytovať stabilné a spoľahlivé služby.

Risk management je dôležitou súčasťou riadenia IT prostredia a pomáha organizáciám minimalizovať a riadiť potenciálne riziká. Pomáha ochrániť citlivé informácie, zabezpečiť dostupnosť systémov, dodržiavať regulačné požiadavky a udržať kontinuitu podnikania v prípade výskytu rizík.